Legalizacija zgrada i zemljišne knjige

May 3, 2019

 - Legalizacija zgrada i zemljišne knjige

Preuzmite Legalizacija zgrada i zemljišne knjige knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ova je godina, u zakonodavnom smislu, značajna i zbog toga jer je donesen novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 8612), koji na nešto drukčiji način pristupa pitanju legalizacije, odnosno ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada u odnosu na prethodni Zakon istog naziva (Nar. nov., br. 9011). Stoga se nekoliko radova u ovoj knjizi odnose upravo na područje legalizacije bespravne gradnje. U prvom od njih iznosimo određena iskustva, nastala u primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 8612), te ukazujemo na brojna sporna pitanja o kojima je stajalište zauzelo nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, na temelju čijih mišljenja je taj rad i pisan.

Najčešća pitanja koja smo obradili su: pojam zgrada koje se mogu, odnosno ne mogu ozakoniti, građevinska (bruto) površina, naknada za ozakonjenje, komunalni i vodni doprinos, pokretanje postupka ozakonjenja, upravna pristojba za donošenje rješenja o izvedenom stanju te pitanje dovršenja započetih postupaka. U drugom radu razmatramo uvjete i razloge donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i programa korištenja sredstava, a prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 3695, 10995 – Uredba, 2196 – Uredba, 7097, 12899, 5700, 12900 5901, 2603 – proč. tekst i 8204, 11004 – Uredba, 17804, 3809, 7909, 15309, 4911, 8411, 9011), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 8612), te Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Nar. nov., br. 9812). Svrha tog rada je utvrditi način i uvjete za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu za nezakonite zgrade i rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru, da bi se otklonile određene dvojbe u primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Zakona o komunalnom gospodarstvu koje su se u praksi već iskazale. Istodobno donosimo i ogledne primjere rješenja u ovom području koji mogu poslužiti samo kao jedan od mogućih načina u reguliranju te materije.

Predmet trećeg rada na temu legalizacije bespravne gradnje su odredbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 8612), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 1607, 15208 i 12410) i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 7607, 3809, 5511, 9011, 5012 i 5512), kao i odredbe drugih propisa kojima se uređuje materija ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i nužnost njihovog evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi. U radu pišemo o postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, te se zadržavamo na dijelu koji se odnosi na postupanje Državne geodetske uprave i naznačavamo razdvajanje postupanja Državne geodetske uprave i ovlaštenih inženjera geodezije. Osobito ukazujemo na određene činjenice i važnost evidentiranja zgrada i drugih građevina u katastru i zemljišnoj knjizi. Jedno od osobito važnih područja u prostornom planiranju je zaštićeno obalno područje mora, o kojem je riječ u sljedećem radu u knjizi.

Polazeći od činjenice da je zaštićeno obalno područje mora područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, današnje zakonsko uređenje pri prostornom planiranju unutar zaštićenog obalnog pojasa mora posebno voditi računa o osnovnim postavkama koje su: razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, zaštita kulturnih dobara i vrijednosti, dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta, zaštita i cjelovitost vrijednih obalnih ekosustava i kakvoća mora za kupanje i rekreaciju, zaštita kvalitete i ljepote izgrađenog okoliša, osobito u obalnom području uz zaštitu užeg obalnog pojasa od građenja. Posljednja dva rada u knjizi odnose se na zemljišnoknjižnu materiju, odnosno na temu povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa vlasništva posebnog dijela nekretnine te na temu obnove i osnivanja zemljišnih knjiga, sagledanu s aspekta propisa važećih do stupanja na snagu Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. Nar. nov., br. 9196, 6898, 13799, 11401, 10004, 10707, 15208 i 12610 – Odluka USRH), nakon stupanja tog Zakona na snagu, kao i s aspekta promjena koje se moraju dogoditi nakon donošenja novog Zakona o zemljišnim knjigama, koji je trenutno u pripremi.

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; mr. sc. Blaženka Mičević, zamjenica ravnatelja Državne geodetske uprave; Nives Radišić dipl. iur., predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu; Desa Sarvan dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije; dr.sc. Ana Mrak-Taritaš, zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja


Legalizacija zgrada i zemljišne knjige

Besplatno pročitajte online Legalizacija zgrada i zemljišne knjige knjigu

comments powered by Disqus